Kartløsning

Kartløsning med oseanografiske parametere og smittespredning mellom oppdrettslokaliteter

Videopresentasjon av kartløsning

Gå inn på havstraum.no for å prøve kartløsningen selv ›

Akvaplan-niva har utarbeidet en kartløsning for Troms og Finnmark fylke (kart.akvaplan.niva.no/os), (www.havstraum.no) Troms fylke ble modellert med en havstrømmodell som heter ROMS. Denne ble kjørt for årene 2010 og 2011. For Finnmark fylke ble FVCOM-modellen brukt, her ble det kjørt for 2013.

I denne kartløsningen kan brukeren enkelt lese ut oseanografiske parametere og forskjellig smitte fra anlegg. Kartverktøyet kan også brukes til å måle opp avstander, finne anlegg ut ifra koordinater og forskjellige bakgrunnskart etter hva man er interressert i kan velges.

De oseanografiske parameterene man kan studere i kartet er temperatur (°C), saltholdighet (psu), strømhastighet (cm/s), bølgestatistikk og tidevannsanalyse. Her kan man velge hvilket som helst punkt i kartet og vil få ut verdier for disse. Figurene viser modellerte måneds verdier. Man kan i tillegg velge mellom flere forskjellige dyp, 5 meter, 15 meter, 30 meter, 50 meter, overflatelaget og bunnlaget på valgt punkt i kartet.

Figur 1: Statistikk over temperatur, saltholdighet og fart for et valgt punkt i Laksefjorden i Finnmark.

 

Figur 2: Statistikk for strøm, tidevannsanayse, strømretning og vanntransport for et valgt punkt i Laksefjorden i Finnmark.

Figur 2 viser en statistisk analyse av strømforhold med hastighet (cm/s) fordelt på sektor, varianseellipser (cm/s), retningshistogram og vanntransport per dag.Kartløsningen gir tilgang til å få et oversiktsbilde over strømmen over et stort område,  Figur 4.

Figur 4: Strømvektorer i Laksefjorden i Finnmark.

I tillegg til de oseanografiske parameterne kan man se på spredningssimuleringer. Man kan velge mellom parasitter (lakselus), virussykdommer (ILA/PD) eller et referanseutslipp. På denne måten kan man finne ut hvordan en eventuell spredning fra en lokalitet vil forflytte seg.

 

Figur 3 :Spredning av parasitter fra en tilfeldig valgt lokalitet til venstre. Fargene viser partikkelkonsentrasjon per areal relativt til utslippsraten (%) per døgn ved lokalitet. Til høyre vises spredningsstatistikk for den samme lokaliteten. Figuren viser mottakelse av modellert partikkelkonsentrasjon ved valgt lokalitet fra lokaliteter i nærheten av anlegget.

Dette kartverktøyet er et veldig nyttig og enkelt hjelpemiddel ved planlegging av nye lokaliteteter og arealfordeling innenfor akvakultur.