Simulering av utslipp og spredning

Spredning og fortynning av hydrogenperoksid fra oppdrettsanlegg

Hydrogenperoksid er et vanlig avlusningsmiddel brukt i lakseoppdrett. Etter behandling i merden blir hydrogenperoksid-løsningen, med typisk behandlingskonsentrasjon på 1600 mg/l, ofte sluppet rett ut i sjøen fra anlegget. I dette arbeidet er havmodellen FVCOM koblet til en spredningsmodell (FABM) blitt brukt til å simulere spredning og fortynning av hydrogenperoksid etter modellerte utslipp fra 6 forskjellige oppdrettsanlegg i Øygarden under realistiske forhold.

FVCOM ble satt opp for området rundt Øygarden med en oppløsning som varierer fra 800 m ved grensen mot det åpne hav ned til minimum 50 m rundt anleggene. Hydrogenperoksid ble modellert som et passivt sporstoff med en temperaturavhengig nedbrytningsrate. Hvert utslipp ble startet ved at kontrollvolumet i punktet nærmest anleggene ble fylt med en konsentrasjon på 1600 mg/l. Etter utslipp blir hydrogenperoksid blandingen transportert av strømmen og samtidig fortynnet som følge av blanding i vannmassene og nedbrytning. For denne studien ble det simulert 28 utslipp fra hvert av de 6 anleggene i perioden april-oktober 2013.

Fra simuleringene ser man at konsentrasjonen av hydrogenperoksid faller relativt raskt etter utslipp. Fortynning som følge av utblanding virker mye raskere enn den kjemiske nedbrytningsraten. Generelt synker konsentrasjonene med avstand til anleggene, men det er en del variasjon mellom de ulike lokalitetene avhengig av eksponering for strøm. I alle simuleringer er konsentrasjoner over 100 mg/l begrenset til områder innenfor 2 km rundt anleggene, mens konsentrasjoner over 300 mg/l er begrenset til 1 km.

Figur 1: Modell-område med de 6 lokalitetene

Figur 2: Eksempel på spredning og fortynning etter utslipp fra lokalitet A 1. Juni 2013. Farge indikerer konsentrasjon etter a) 24 min., b) 36 min., c) 1 time, d) 2 timer, e) 3 timer og f) 10 timer. Konsentrasjoner over 10 mg/l er vist med farge, mens lavere konsentrasjoner (under NEC for C. finmarchius) på 1mg/l – 10mg/l er vist i gråtone.

Figur 3: Eksempel på område påvirket av konsentrasjoner over 10 mg/l (venstre) og 100 mg/l (høyre) under alle 28 modellerte utslipp fra lokalitet A. Farge indikerer her prosent av utslipp som har resultert i de respektive konsentrasjoner.