Utbygginger

Konsekvenser av utfylling ved Strømsnes i Hammerfest

I forbindelse med planutredning av Strømsnes-området i Hammerfest (Figur 1) var det usikkert i hvor stor grad en utfylling utover fra Finnøya ville forandre strømsirkulasjonen i området. For å besvare spørsmålet ble den numeriske modellen FVCOM brukt til å simulere strømbildet i området både med og uten utfylling.

Modellen produserte detaljerte strømkart for både før- og ettersituasjon (Figur 2). Resultatene ble blant annet brukt til å kvantifisere forskjell i strømstyrke mellom de to scenariene. En utfylling ville i dette tilfellet føre til en økning i maksimalstrøm på ca. 40 cm/s i området som får redusert tverrsnittareal som følge av utfyllingen, mens andre områder i le av utfyllingen ville få redusert strøm (opptil 30 cm/s).

Figur 1: Strømsnes i Hammerfest. Konsekvensen på strømbildet som følge av utfylling (gult område) ble beregnet ved hjelp av den numeriske modellen FVCOM.

Figur 2. Modellen beregner strømkart for ulike scenarier. Venstre: Uten utfylling. Høyre: Med utfylling

Figur 3. Modellsimuleringer muliggjør sammenligning av ulike scenarier. Her vises differansen i maksimalstrøm mellom dagens situasjon (uten utfylling) og et scenario med utfylling (se Figur 2).